تغییرات روانی،عاطفی در سالمندان

تغییرات روانی-عاطفی در سالمندی     تغییرات حافظه در سالمندان چگونه است؟ یکی از عوارض پیری و سالمندی،کاهش حافظه میباشد و اغلب فراموشی در آنان عارض  … ادامه خواندن تغییرات روانی،عاطفی در سالمندان