تغییرات روانی،عاطفی در سالمندان

تغییرات روانی-عاطفی در سالمندی

 

  تغییرات حافظه در سالمندان چگونه است؟

یکی از عوارض پیری و سالمندی،کاهش حافظه میباشد و اغلب فراموشی در آنان عارض  میگردد. این امر مخصوصا در افرادی که در طول زندگی با حافظه و تمرین های کمتر سر و کار داشته اند و یا به اختلالات حافظه دچار شده اند،بیشتر دیده می شود.

 

برخی پژوهشگران معنقدند که حافظه کوتاه مدت بیشتر در معرض خطر می باشد و حافظه بلند مدت کمتر مختل می شود.نتایج بعضی تحقیقات مشخص کرده است که حافظه بلند مدت هم مانند حافظه کوتاه مدت در نزد افراد مسن ضعیفتر از اشخاص جوان است.بهرحال،افت حافظه قابل اثیات بوده و به شدت تحت تاثیر سن است .برای کمک به سالمندان می توان به آنها آموزش داد که از وسایل حافظه ای ساده مانند دفترچه یادداشت یا فهرست کارهایی که بایدانجام گیرد استفاده کنند.

این گونه وسایل به افراد سالمند اجازه می دهد تا به کارهای خود بپردازند و با اشکالات زیادی روبرو نشوند.

 

هوش و یادگیری در سالمندان

اندازه گیری هوش در افراد سالمند از ارزش کمی برخوردار است،چون عوامل تاثیر گذار از قبیل گذشته های آموزشی متفاوت و کمبودهای سلامتی ممکن است بر دقت آزمایش تاثیر بگذارند. افرادی که تلاش و فعالیت ذهنی داشته و در تمام مدت زندگی سرگرم تمرین ها و ممارست های فکری بوده اند در سنین پیری نیز برجسته و مولد باقی مانده اند.

 

 

البته برخی سالمندان به علت ظهور عوارض و دشواریهای جسمی در مغز دچار افت هوشی می شوند .از نظر سطح یادگیری ،همراه با افزایش سن،از توان فراگیری فرد کاسته می شود.عوامل بسیاری فر اگیری آنان را متاثر می سازنداز قبیل انگیزه و آمادگی ،در واقع بسیاری از سالمندان انگیزه و شوق لازم رات برای فراگیری ندارند و این امر تا حدی ممکن است به علت اختلالدر حافظه شخص باشد.از طرف دیگر به علت تغییرات فیزیولوژیکی ،مهارتهای یادگیری ممکن است در افراد سالمنذ،مشکل تر شوند . ممکن است آنان برای یادگیری عادات جدید به دقت بیشتری نیاز داشته باشند ،چون یک فرد سالمند وقت زیادی برای تمرین عادات موجود داشته است.

مشاوره سالمند

همچنین ،یک فرد سالمند ممکن است برای شروع یک تجربه یادگیری جدید نیاز به وقت بیشتری باشد.