خدمات توانبخشی به افراد معلول

توانبخشی

ارائه خدمات توانبخشی به افراد معلول و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی در منزل

 • فرد ناتوان
 • اصول کلی نیازمندیهای افراد دارای ناتوانی
 • توانبخشی

 

   

 

معیارهای  ارائه خدمات توانبخشی:

 1. توانبخشی مبتنی بر موسسات
 2. توانبخشی مبتنی بر خدمات فراموسسه ای
 3. توانبخشی مبتنی بر جامعه

 

 • روشهای توانبخشی
 • اعضای تیم توانبخشی پزشکی
 • نقش پرستار در توانبخشی
 • نقش پرستار در پیشگیری
 • عملکرد پرستار توانبخشی
 • وظایف پرستار توانبخشی در مورد افراد بستریدر بخش ها
 • نقش پرستار توانبخشی
 • نقش پرستار به عنوان آموزش دهنده
 • نقش پرستار به عنوان شخص مرجع
 • نقش پرستار به عنوان حمایت کننده
 • نقش پرستار به عنوان عضوی از تیم(گروه)
 • نقش پرستار به عنوان تسهیل کننده
 • نقش پرستار به عنوان مشاور
 • نقش پرستار به عنوان محقق

 

 

فرد ناتوان:

کسی است که در جامعه خود،به دلیل،تفاوت در ظاهر،یا در رفتار،یا بر اساس یک محدودیت عملکردی یا فعالیتی،ناتوان تلقی میشود.یا رسما چنین تشخیص داده شده است.

 

 

اصول کلی نیازمندیهای افراد دارای ناتوانی:

باید دانست که ناتوانی با بیماری متفاوت است و باید آنها را کاملا از هم متمایز کرد.ناتوانی بیماری نیست،چون دائما با فرد خواهد بود،اما نیازمندیهای فرد ناتوان در بهداشت،آموزش،اوقات فراغت،حرفه و …همان نیازهایی است که بقیه افراد سالم دارند.

 

 

توانبخشی:

فرایندی است هدفدار و دارای محدودیت زمانی که هدف آن توانا ساختن یک فرد دارای اختلال برای رسیدن به یک سطح ذهنی،جسمی،اجتماعی و کارکردی مناسب است که در این راه او را برای تغییر دادن زندگی اش به ابزارهایی مجهز میسازد.توانبخشی  شامل اقداماتی است که فقدان کارکرد را جبران کرده و سازگاری اجتماعی را تسهیل میکند.

 

معیارهای  ارائه خدمات توانبخشی:

 

 1. توانبخشی مبتنی بر موسسات

بعد از جنگ جهانی دوم این روش گسترش بسیاری یافته و منجر به شکل گیری انواع موسسات فیزیوتراپی ،توانبخشی حرفه ای و اجتماعی  و … شده که در آنها افراد و مددجویان یا بستری میشوند ،یا مراجعه کرده و خدمات را بطور سرپایی دریافت میکنند و می روند.

خدمات توانبخشی در منزل

معمولا این موسسات فقط در شهرهای بزرگ شکل میگیرند،هزینه آنها بالاست و بعلاوه این موسسات مشکلات دیگری نیز دارند.

 1. توانبخشی مبتنی بر خدمات فرا موسسه ای

 

در اروپا 40-30 سال پیش و درکشور ما به تازگی درحال شکل گیری است. در این روش ،فرد حرفه ای به سراغ فرد ناتوان یا معلول میرود و به او خدمات توانبخشی ارائه می کند . در انگلستان سالهای زیادی است که از این نوع توانبخشی استفاده می شود.

 

 

 1. توانبخشی مبتنی بر جامعه

در کشور ما به تازگی پا گرفته و فعلا فقط در روستاها اجرا می شود اما در شهرها نیز لازم است این نوع توانبخشی اجرا شود.

 

روشهای توانبخشی

برای ارائه خدمات تو.انبخشی چها زمینه وجود دارد که عبارتند از:

توانبخشی پزشکی،توانبخشی حرفه ای،توانبخشی اجتماعی و توانبخشی آموزشی. پرستار در همه این روشهای توانبخشی میتواند نقش یا نقشهای عمده ای ایفا کند.

 

توانبخشی

 

دراین چرخه مددجو یا فرد ناتوان به طور همزمان ،خدمات توانبخشی آموزشی ،حرفه ای،اجتماعی و پزشکی را دریافت میکند و با توانمندی از چرخه توانبخشی خارج می شود.

 

اعضای تیم توانبخشی پزشکی:

متخصصان تیم توانبخشی پزشکی شامل فیزیوتراپیست ،کاردرمانگر ،پرستار توانبخشی ،گفتار درمانگر ،شنوایی سنج ،روانشناس ،متخصصان ارتوپدی فنی ،مددکار اجتماعی کلینیکی و متخصص تغذیه است.

 

نقش پرستار در توانبخشی:

1 – پیشگیری از ناتوانی

2 – تشخیص بموقع ناتوانی ها

مداخله اولیه برای محدود کردن تاثیر ناتوانی آموزشی و برانگیختن جوامع برای بالا بردن تداخل اجتماعی افراد دارای ناتوانی

خدمات توانبخشی به افراد معلول

نقش پرستار در پیشگیری:

پرستار در هر سه سطح پیشگیری فعالیت دارد.

سطح اول پیشگیری :نقشپرستار بیشتر جنبه آموزشی دارد.

سطح دوم پیشگیری:خدمات درمانی عمدتا در بیمارستانها ارائه میشود.

سطح سوم پیشگیری:نقش پرستار دراین سطح شامل موارد زیر است.

 1. ارزیابی و تشخیص اختلالات(تشخیص زودرس)
 2. آگاه سازی و آموزش افراد دارای ناتوانی و خانواده ها
 3. ارائه خدمات و مراقبت ها
 4. تسهیل سازی برای تغییر نگرش ها
 5. تسهیل سازی برای تداخل اجتماعی
 6. مشاوره(تطابق روانی،اجتماعی)

عملکرد پرستار توانبخشی:

بیشترین عملکرد پرستار توانبخشی در بخش هایی است که وی میتواند مراقبتهای توانبخشی ارائه دهد.از جمله بخش مغزو اعصاب (ضایعات مغزی و نخاعی)،بخش ریه(بیماران تنفسی)،بخش مراقبتهای ویژه ، بخش ارتوپدی، بخش جراحی ، بخش بیماران روانی.

 

وظایف پرستار توانبخشی در مورد افراد بستری در بخش ها:

 1. حفظ سلامت عمومی.
 2. ارزیابی و مراقبت از زخم.
 3. مراقبت از پوست.
 4. مراقبت از مثانه و مجازی اداری.
 5. دارو.

 

نقش پرستار توانبخشی:

 • آموزش دهنده
 • مرجع
 • حمایت کننده
 • عضوی از تیم
 • تسهیل کننده
 • مشاوره
 • محقق

 

نقش پرستار به عنوان آموزش دهنده:

 1. تدارک آموزش در مورد بیماری،ناتوانی و یا وضعیت فرد و خانواده وی و همچنین در مورد افراد حرفه ای و بهداشتی تا جایی که به پرستار مربوط باشد.
 2. تعیین محدوده نیازها و ارائه آموزش و مشاوره به شخص یا گروه به صورت رسمی یا غیر رسمی.

 

نقش پرستار به عنوان شخص مرجع:

 1. تدارک اطلاعات برای فرد دارای ناتوانی در مورد منابع مناسب برای کمک به او در زمینه توانبخشی ،تامین مشارکت اجتماعی .
 2. قادر سازی و توانمند کردن افراد دارای ناتوانی و خانواده های آنان

خدمات توانبخشی به افراد معلول

نقش پرستار در مورد حمایت کندده :

 1. بالا بردن امکان خود تشخیصی برای فرد ، خانواده و هم رتبه گان.
 2. تامین کمک از طریق منابع قانونی و اخلاقی.

 

نقش پرستار به عنوان عضویاز تیم (گروه):

 1. عضوی از گروه (تیم) توانبخشی – بهداشتی – درمانی
 2. تعامل در همه زمینه های پیشگیری و توانبخشی . ناتوانی در یک مفهوم کلی از فرایند پرستاری در برگیرنده ارزیابی ها و ارزشیابی است.

 

نقش پرستار به عنوان تسهیل کننده :

 1. کمک به مدیران ،گروه ها و سازمانها ی مرتبط با افراد دارای ناتوانی برای حل مسایل فوری آنان و سازمانشان.
 2. تشویق مردم به منظور مشارکت درحل مشکلات در حد امکان .

 

نقس پرستار به عنوان مشاور:

 1. مشاوره و گفتگو با افراد درای ناتوانی و خانوادههای آنان در مورد تاثیرات ناتوانی.
 2. ارائه اطلاعات
 3. ارجاع افراد معلول برای دریافت خدمات مناسب .

 

نقش پرستار به عنوان محقق:

مشارکت در پایش و ارزیابی تاثیر خدمات توانبخشی روی بهبود درمانی و بطورکلی ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای ناتوانی و معلولیت.

 

مراقبتهای روانی در منزل

مراقبتهای بهداشت روان در منزل یک مفهوم جدید است که با  افزایش تعداد سالمندان مبتلا به اختلالات روان وابسته به منزل مطرح شده است . با افزایش طول عمر ،بروز علائمی مثل افسردگی ،دمانس و دلیریوم نیززافزایش می یابد .

امروزه در قرن حاضر شاهد تغییر رویکرد مراقبت از بیماران روانی هستیم ،به طوری که بر اساس این تغییرات ،به جای بستری کردنهای طویل المدت در بیمارستانهای خصوصی و دولتی تمایل کلی به سمت واحد های روانی کوچک و خلاصه شده ای سوق پیدا کرده است که بطور کوتاه مدت به این امر میپردازند .امروزه قصد برآن است که تنها آن دسته از بیماران روانی بستری شوند که برای خود و دیگران تهدیدی محسوب میشوند .

در سالهای اخیر نیاز خاصی به حضور سرویسهای بهداشتی روانی در منزل دیده میشود. افزایش هزینه مراقبتهای بهداشتی از یک سو و تغییر نگرش مبنی بر جامعه نگر شدن خدمات بهداشتی از سوی دیگر ،در ایجاد و پرورش این فلسفه نقش مهمی دارند.

ارائه خدمات مراقبتهای روانی در منزل استراتژی فراتر از حد درمان بیماران روانی است.buck walte  در این خصوص میگوید: مراقبت روانی در منزل برای انتقال راحت از بیمارستان به جامعه و به منظور ارتقای سطح عملکرد فرد در جامعه و کاهش بار اقتصادی و هزینه های ملی طراحی میشود.

خدمات توانبخشی پس از ترخیص شامل ارائه خدمات در منزل،مدیریت موردی است.مراقبت در منزل طیف وسیعی از مراقبتهایی است که به مددجو و خانواده اش در منزل ارائه میشود.مراقبت روانی در منزل جزیی ازحلقه مراقبت روانی در دسترس بیماران روانی و خانواده هایشان است که بر مبنای تو.انمندیهای بالقوه جامعه بنا شده است. افرادی از مراقبتهای روانی در منزل بهره میگیرند که نیازهای مرکب بهداشتی دارند و این نیازها به طور کلی ،مجموعه نیازهای زیستی،روانی و اجتماعی را شامل میشود.

ارائه خدمات توانبخشی به افراد معلول و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *